logo spichlerz kultury

napisz do nas

Gminny Inkubator Produktów Lokalnych

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu Remont i doposażenie budynku spichlerza w Bagieńcu na

potrzeby działalności Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Gminny Inkubator Produktów Lokalnych


Gminny Inkubator Produktów Lokalnych ma na celu wspieranie  wytwórstwa i sprzedaży produktów lokalnych w gminie Jaworzyna Śląska poprzez udostępnienie mieszkańcom gminy  przestrzeni przystosowanej do tego typu działalności. To przede wszystkim miejsce, gdzie chętni mieszkańcy gminy, ale też inni zdolni ludzie będą mogli prezentować własne umiejętności i pokazywać jak również przekazywać własne pomysły, wytwory, potencjał kulturowy, historyczny, naturalny oraz społeczny. Planowane działania przyczynią się do podejmowania współpracy i integracji lokalnej społeczności w gminie Jaworzyna Śląska, stwarzają szansę na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych i podejmowanie własnej działalności. Inkubator ułatwi dostęp mieszkańcom gminy Jaworzyna Śląska do nowoczesnej oferty wspierającej lokalną przedsiębiorczość i kreatywność, a planowane działania przyczynią się do promocji lokalnych wytwórców z gminy Jaworzyna Śląska i ich produktów.
Gminny Inkubator Produktów Lokalnych w Bagieńcu będzie pierwszą tego typu kompleksową ofertą w naszej gminie dedykowaną lokalnym wytwórcom. Będziemy oferować nie tylko przestrzeń ale też bezpłatny dostęp do materiałów, wiedzy, usług doradczych i promocyjnych.


Planowane działania w ramach Gminnego Inkubatora Produktów Lokalnych :

-    zorganizowanie stanowisk pracy umożliwiających rozwój działalności lokalnych wytwórców i artystów zamieszkujących w gminie Jaworzyna Śląska
-    działalność wystawiennicza- prezentacje lokalnych wytwórców i artystów, połączone z możliwością sprzedaży produktów lokalnych- dla co najmniej 5 nowych wytwórców w skali każdego roku.
-    organizowanie wydarzeń kulturalnych nawiązujących do historycznego dziedzictwa gminy Jaworzyna Śląska i miejscowości Bagieniec: imprezy cyklicznej Dni Goethego w Bagieńcu oraz co najmniej jednego wydarzenia specjalnego w roku z udziałem lokalnych wytwórców.
-    organizacja i rozwój wolontariatu - zachęcanie lokalnych wytwórców do dzielenia się swoimi umiejętnościami i przekazywania ich kolejnym pokoleniom
-    organizowanie warsztatów z zakresu rzemiosła, sztuki, kulinariów i innych dziedzin związanych z unikalną działalnością mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska
-    organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, marketingu, sprzedaży, uwarunkowań prawnych dla lokalnych wytwórców i artystów.
-    prowadzenie dla tych osób doradztwa w zakresie wytwarzania, promocji i sprzedaży produktów lokalnych.
-    prowadzenie działalności sprzyjającej integracji i podejmowaniu współpracy pomiędzy mieszkańcami gminy Jaworzyna Śląska: organizowanie corocznego Dnia Dobrego Sąsiada oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego dla co najmniej trzech inicjatyw lokalnych w roku.
- na kanwie tych działań podejmiemy próbę powołania do życia spółdzielni socjalnej prowadzonej przez lokalnych wytwórców z gminy Jaworzyna Śląska.

 

 

 

 

 

w lewo w prawo
zobacz